Faktabaserat beslutsfattande

Målet med projektet VäxtTakt är att i högre grad ge barnen lika förutsättningar för uppväxt, lärande och delaktighet. Med hjälp av faktabaserat beslutsfattande kan beslut som rör barnets välmående bli en integrerad del av vardagen, så att barnet i rätt tid får del av åtgärder som passar hens utvecklingsnivå.

Faktabaserat beslutsfattande innebär att beslut baseras på fakta. Inom småbarnspedagogiken fattas många beslut under dagens lopp. Ju fler beslut som bygger på fakta, desto bättre är besluten.

Faktabaserat beslutsfattande är fortfarande ett nytt inslag inom småbarnspedagogiken, och projektet syftar också till att öka medvetenheten om denna typ av beslutsfattande. Faktabaserat beslutsfattande är inte bara föreståndarens verktyg, utan något som angår hela personalen.

Vi har utarbetat en enkät om barns välmående. Genom den har både yrkesutbildade inom småbarnspedagogiken och vårdnadshavare fått vara med och kartlägga barnens välmående. Pilotförsök med enkäter gjordes under våren 2022 och fortsätter under hösten. De berör varje fyraårigt barn som deltar i småbarnspedagogik. Klicka på länken nedan för att läsa mer om enkäten.

Enkät om barns välmående

Vi skapar tillsammans med projektkommunerna en elektronisk vy där enkätresultaten åskådliggörs på ett tydligt sätt och kan användas som underlag för beslut. Detta är till nytta för lärare och föreståndare inom småbarnspedagogiken och för chefer inom småbarnspedagogiken. På det sättet kan vi rikta in rätt stödåtgärder på rätt plats och samtidigt glädjas över de framgångar som nås på daghemmen när beslut fattas utgående från fakta.

Varje barn är viktigt!